Średnie firmy

Oprogramowanie Sage

Analizy Finansowe

Program wspomaga i przyspiesza pracę działów finansowo-ekonomicznych w firmie. Umożliwia szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zaewidencjonowanych w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS Excel.


Wybrane możliwości programu:

Szybkie tworzenie wszelkich analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych, jak również dla zewnętrznych instytucji finansowych:

 • Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów.
 • Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
 • Definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, pomocnych w monitorowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, dla banków, inwestorów i innych instytucji.
 • Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie produkcji.
 • Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni.
 • Wyliczanie danych do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, z procentowym rozliczeniem VAT.
 • Wyliczanie danych do kwartalnej informacji podsumowującej.
 • Naliczanie i drukowanie deklaracji CIT-2, PIT-5.
 • Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji.


Szybkie i bezbłędne określanie parametrów, na podstawie których są sporządzane zestawienia.

Znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na dotarcie do danych finansowych i przeprowadzenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie:

 • Bezpośredni wybór kont z planu kont programu SYMFONIA® Finanse i Księgowość Premium oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Proste definiowanie zestawień - wybór lat, okresów oraz sposobu naliczania i grupowania danych za pomocą rozwijanych list i przełączników.
 • Grupowe wypełnianie danych dla wskazanych pozycji, np. dla stanów wybranych kont w kolejnych miesiącach roku.

Różnorodne gotowe zestawienia i raporty:

 • Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS.
 • Gotowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, CIT-2, PIT-5 w układzie zgodnym z wymaganiami Urzędów Skarbowych.
 • Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald.
 • Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu.
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią.
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
 • Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu.

Elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi w zależności od potrzeb użytkownika:

 • Prognozowanie przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie.
 • Przeprowadzanie symulacji (np. wzrostu płac) na podstawie rzeczywistych danych i analizowanie ich wpływu na oczekiwane wyniki przedsiębiorstwa.
 • Analizowanie danych za wybrany okres, np. z uwzględnieniem przesuniętego roku obrachunkowego.
 • Równoczesny dostęp do wszystkich lat obrachunkowych, porównywanie danych z różnych lat.
 • Magazyn danych podręcznych wykorzystywanych do budowy własnych raportów i zestawień.


Wygodny wybór informacji z planu kont oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, umożliwia szybkie pobranie danych do analiz.

Zwiększenie komfortu pracy i wysoka skuteczność ochrony danych:

 • Szybkie aktualizowanie zgromadzonych danych w oparciu o dane źródłowe, znajdujące się w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium.
 • Możliwość dodania szczegółowego opisu do analizowanych danych.
 • Łatwe modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb.
 • Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień.
 • Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych - poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów.

Duża funkcjonalność we współpracy z programami pakietu MS Office:

 • Kopiowanie zgromadzonych danych i wykorzystywanie ich, np. przy graficznych prezentacjach z użyciem przenośnego komputera pracującego z zainstalowanym pakietem MS Office 97/2000/XP/2003.
 • Możliwość odłączenia aplikacji od programu MS Excel bez utraty danych.

Partnerzy:

Pomoc zdalna:

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna

Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyrights © 2009 Konsultant

Projekt i realizacja: ciesielski-webdesign.pl