Średnie firmy

Oprogramowanie Sage

Kadry i Płace

Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz umożliwia prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny z obowiązującym prawem pracy.


Wybrane możliwości programu:

Możliwość łatwego przystosowania programu do potrzeb firmy:

 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku - po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące).
 • Szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń.
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń.
 • Możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych, np. ukończone kursy, zaprenumerowane czasopisma, wydane przepustki, pieczątki.
 • Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy.
 • Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych.
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk.
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, prawa autorskie i inne). Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku.
 • Automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne).


Możliwość zbiorczego wprowadzania zdarzeń.

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych:

 • Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (np. choroba, urlop, nadgodziny, aneks do umowy o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (np. szkolenia, badania lekarskie, delegacja). Wygodna prezentacja wszystkich informacji w kalendarzu pracownika.
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach "w przód" (planowanie kosztów płac, podwyżek).
 • Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika).
 • Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy.
 • Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np.: badań lekarskich, rozliczeń.
 • Gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach.
 • Możliwość ewidencjonowania informacji z: umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS.
 • Wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników.

Automatyzacja comiesięcznego naliczania płac i zarządzanie danymi kadrowymi:

 • Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych).
 • Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku, urlopu (podstawy brutto, nominalne, po dopełnieniu) z możliwością edycji i korekty.
 • Automatyczne uwzględnianie składników okresowych (trzynastki, premie kwartalne, roczne) w podstawach do zasiłków.
 • Automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych, kontrolowanie wykorzystania w roku: urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie i innych.
 • Automatyczne wyliczanie staży do dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej.
 • Automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru w roku bieżącym.
 • Kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia (3 lata) oraz proporcjonalne naliczanie urlopu w roku.
 • Możliwość tworzenia wielu list płac w jednym miesiącu.
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego, itp.) do następnych okresów.
 • Możliwość rozliczania umów cywilnorawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji.
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto.
 • Rozliczanie alimentów, zaliczek, pożyczek.
 • Automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji; podział kwoty na kilka przelewów, np. ze względu na termin realizacji.

Wspomaganie rozliczeń z urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych:

 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia.
 • Wydruki PIT (2, 4, 8A, 8B, 8C, 11, 40) na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RZA, DRA.
 • Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17.
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo.
 • Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki).
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Deklaracje do GUS (Z-03, Z-06).
 • Raporty dla NFZ.
 • Rozliczanie pracowników niepełnosprawnych. Współpraca z Systemem Obsługi Dofinansowań - SOD Offline (raporty eksportujące dane: INF-D, INF-D-Z, INF-D-P).


Możliwość podglądu polecenia księgowania dla wybranej grupy pracowników.

Zestawienia i dokumentacja kadrowo- płacowa:

 • Generowanie wybranych danych personalnych do zestawień statystycznych, np. staż pracy, wiek, wykształcenie.
 • Możliwość wydruku: umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, itp.
 • Komplet dokumentów kadrowych wykorzystujących MS Word z możliwością definiowania dowolnych własnych szablonów (umowy o pracę, aneksy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia).
 • Łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-płacowych o pracowniku (historia zatrudnienia).
 • Szeroki wachlarz gotowych zestawień wykonywanych w programie lub przy użyciu MS Excel. Możliwość łatwego definiowania dowolnych zestawień prezentujących dowolne dane kadrowe lub płacowe.
 • Możliwość archiwizacji dowolnych dokumentów w uniwersalnym formacie PDF.

Tajność informacji:

 • Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika - pełny dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dla innych pracowników (np. osoby z działu kadr mogą przeglądać tylko dane personalne pracowników).
 • Możliwość utajnienia płac i danych kadrowych.

Integracja z programem finanse i księgowość premium:

 • Integracja bezpośrednia (przez moduł Integracji) lub pośrednia (przesyłanie danych poleceniem księgowania przez plik) do programu Finanse i Księgowość Premium oraz Finanse i Księgowość Forte.
 • Możliwość łatwego ustawiania i definiowania księgowań z jednego miejsca w programie.
 • Możliwość dowolnego rozksięgowania wynagrodzeń m.in. ze względu na miejsce powstawania kosztów.

Partnerzy:

Pomoc zdalna:

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna

Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyrights © 2009 Konsultant

Projekt i realizacja: ciesielski-webdesign.pl